Vedtekter

     

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 28. april 2011, med siste revisjon på årsmøtet 10. april 2019.

Kapittel 1 Navn og formål

§ 1-1 Navn
       Foreningens navn er Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett.

§ 1-2 Formål
       Foreningen er en uavhengig organisasjon. Dens formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett samt tilknyttede områder som offentlige anskaffelser, arkitekt- og rådgiverkontrakter.

       Dette kan gjøres blant annet ved at foreningen:
   a) avholder møter med foredrag og diskusjoner,
   b) arrangerer seminarer,
   c) fremmer utgivelse av faglitteratur på området,
   d) samarbeider med utenlandske organisasjoner med samme eller lignende formål.

Kapittel 2 Medlemskap

§ 2-1 Medlemskap
       Foreningen har personlige medlemmer og gruppemedlemmer. Som personlige medlemmer kan opptas enhver som har interesse for bygge- og entrepriserettslige spørsmål. Som gruppemedlemmer kan opptas organisasjoner, virksomheter og institusjoner.

Kapittel 3 Årsmøte

§ 3-1 Tidspunkt og innkalling
       Årsmøtet skal avholdes hvert år før 1. mai. Medlemmene skal bli informert om tidspunktet senest to måneder før årsmøtet.

       Styret er ansvarlig for innkalling til og gjennomføring av årsmøtet. Innkallingen og saksdokumentene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene på en hensiktsmessig måte senest to uker før årsmøtet.

       Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig senest en måned før årsmøtet.

§ 3-2 Faste årsmøtesaker
       Årsmøtet skal hvert år:
   a) godkjenne styrets årsberetning,
   b) godkjenne regnskap med vedlagt revisorberetning,
   c) fastsette kontingent,
   d) velge medlemmer til styret,
   e) velge medlemmer til valgkomiteen,
   f) velge revisor.

§ 3-3 Avstemninger og flertallskrav
       Vedtak på årsmøtet skjer ved avstemninger. På årsmøtet skal en avstemning skje skriftlig dersom minst fem medlemmer krever dette. Vedtak på årsmøtet krever simpelt flertall.

       Personlige medlemmer og inntil fem ansatte hos gruppemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

§ 3-4 Ekstraordinært årsmøte
       Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 20 medlemmer skriftlig krever dette.

       Reglene for gjennomføringen av det ekstraordinære årsmøtet er de samme som for det ordinære årsmøtet.

Kapittel 4 Styret

§ 4-1 Oppgaver
       Styret har det overordnede ansvaret for aktiviteten i foreningen.
       Styret skal foreslå kandidater til valgkomiteen.

§ 4-2 Medlemmer
       Styret skal bestå av fem til sju medlemmer. Styrelederen velges først, og deretter velges de øvrige medlemmer til styret. Styrelederen og de øvrige styremedlemmene velges for to år. Ingen medlemmer kan sitte sammenhengende i styret i mer enn seks år.

       Styret bør være bredt sammensatt, og så langt som mulig bestå av representanter for blant annet byggherrene, entreprenørene, rådgiverne, arkitektene og advokatfirmaene.

§ 4-3 Signaturrett
         Styrets leder kan signere for foreningen alene og to styremedlemmer kan i fellesskap signere for foreningen. 

Kapittel 5 Valgkomité

§ 5-1 Oppgaver
       Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og revisor. Alle medlemmer av foreningen har rett til å fremme forslag på kandidater til styret. Slike forslag må sendes valgkomiteen skriftlig senest to måneder før årsmøtet.

       Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest to uker før årsmøtet.

§ 5-2 Medlemmer
       Valgkomiteen skal bestå av tre personer. Årsmøtet skal velge leder av valgkomiteen og to medlemmer. Alle medlemmene i valgkomiteen velges for ett år.

       Det skal tilstrebes en bred sammensetning av valgkomiteen.

Kapittel 6 Vedtekter

§ 6-1 Endringer og flertallskrav
       Vedtektsendringer kan bare skje på ordinære årsmøter, og krever to tredjedels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 6-2 Ikrafttredelse av vedtektsendringer
       Vedtektsendringer trer i kraft etter det årsmøtet de er vedtatt på.

Kapittel 7 Oppløsning

§ 7-1 Oppløsning
       Oppløsning av Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett krever tre fjerdedels flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede på to påfølgende ordinære årsmøter.